Emina Maksan, dipl. ing. arh.

emina maksan arh Rođena 05.08.1960. godine u Ljubiji, RBiH.
Osnovnu školu završila u Prijedoru, RBiH, kao i klasičnu gimnaziju. Godine 1985. diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na temi Predškolske ustanove.

Odmah po završenom studiju zaposlena u RO Industrogradnja Zagreb, na gradilištu Sveučilišne bolnice u izgradnji – Blato, Zagreb. 1986. godine dolazi u Biograd na Moru gdje se zapošljava u Komitetu za privredu, stambeno-komunalne poslove i graditeljstvo bivše Općine Biograd na Moru na stručnim poslovima samostalnog upravnog referenta za poslove graditeljstva i stambeno-komunalne djelatnosti.

1994. godine zapošljava se Općini Pakoštane kao pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, a 2000. godine se zapošljava kao direktor i ovlašteni arhitekt u Trgovačkom društvu AXA d.o.o. Biograd na Moru.

 

Slavko Maksan, dipl. ing. građ.

slavo maksan ing Rođen 01.01.1957. godine.

Osnovnu školu završio u Pakoštanima, a klasičnu gimnaziju u Biogradu na Moru. Godine 1982. diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na temi Vodoopskrbni sustav Biograd na Moru. Odmah po završenom studiju zaposlena u RO Industrogradnja Zagreb, na gradilištu Osnovne škole Velika Gorica. Potom odlazi na Rab na novo gradilište – izgradnja Hotela Padova gdje vodi armiračke radove.

1986. godine dolazi u Biograd na Moru gdje se zapošljava u Javnom poduzeću Komunalac kao tehnički direktor. 1992. godine kao samostalni privrednik otvara vlastiti Projektni biro SM Pakoštane, koji 1994. godine prerasta u Trgovačko društvo AXA d.o.o. Biograd na Moru, u kojemu je i danas direktor i ovlašteni inženjer građevinarstva.

 

Zlata Maksan, mag.ing.aedif.

zlata maksan mag ing aedif

Rođena 21.11.1988. godine. Osnovnu školu završila u Omišu, kao i Opću gimnaziju.

Diplomirala 2013. godine na Građevinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na diplomskom smjeru Hidrotehnika, na temi Kanalizacijska mreža mjesta Stara Novalja iz kolegija Opskrba i odvodnja.

Zaposlena po završenom studiju kao vježbenik i stručni suradnik u Trgovačkom društvu AXA d.o.o. Biograd na Moru.

Zaposlena na izradi projektne dokumentacije, provođenju stručnog nadzora, te ostalim inženjerskim djelatnostima.

 

 

 

 

Dino Maksan mag.ing.aedif.

dino maksan ing

Rođen 02.02.1988. godine. Osnovnu školu završio u Pakoštanima, a Opću gimnaziju u Biogradu na Moru.

Diplomirao 2012. godine na Građevinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na diplomskom smjeru Teorija i modeliranje konstrukcije, na temi Seizmička analiza armiranobetonskih konstrukcija iz kolegija Metoda konačnih elemenata.

Zaposlen po završenom studiju kao vježbenik i stručni suradnik u Trgovačkom društvu AXA d.o.o. Biograd na Moru, a sada ovlašteni inženjer građevinarstva, projektant.

Zaposlen na izradi projektne dokumentacije, provođenju stručnog nadzora, te ostalim inženjerskim djelatnostima.

 

 

Ivona Gašparović, mag.ing.arch.

ivona gasparovic Rođena u Zadru 07.02.1987. godine. Osnovnu školu Stjepana Radića pohađala u Bibinjama. Srednju školu završila u Gimnaziji Franje Petrića (MIOC) u Zadru, opći smjer. Godine 2005. upisala Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma na Sveučilištu u Zagrebu, te 2009. godine postala prvostupnica inženjerka arhitekture i urbanizma (univ.bacc.ing.arch.).

Iste godine upisala Diplomski studij arhitekture i urbanizma Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je magistrirala 2012. godine, s temom Novi centar Pakoštana - urbanističko rješenje uvale Jaz u Pakoštanima, te arhitektonsko rješenje pojedinačnih objekata predviđenih urbanističkim rješenjem.

Nakon stečenog stručnog naziva magistra inženjerka arhitekture i urbanizma (mag.ing.arch.), odmah po završenom studiju, zapošljava se u Trgovačkom društvu AXA d.o.o. u Biogradu na Moru kao vježbenica, gdje radi na svim poslovima i fazama projekata vezanima za strukovno područje arhitekture.

 

Dario Rosan mag.ing.aedif.

dario rosan

Rođen 09.11.1987. godine. Osnovnu školu završio u Pakoštanima, a Opću gimnaziju u Biogradu na Moru. Godine 2013. diplomirao na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, opći smjer, iz kolegija Ceste, sa temom Analiza i obrada podataka kretanja vozila u krivini.

Nakon stečenog stručnog zvanja magistar inženjer građevinarstva, zaposlen po završenom studiju kao vježbenik i stručni suradnik u Trgovačkom društvu AXA d.o.o. Biograd na Moru.

Radi na izradi projektne dokumentacije, provođenju stručnog nadzora, te ostalim inženjerskim djelatnostima.

 

 

Mirjana Maksan

mirjana maksan axa team

Rođena 13.01.1969. godine u Dubrovniku.

Osnovnu školu završila u Svetom Filipu i Jakovu. Stručno srednjoškolsko obrazovanje – fitofarmaceut, završila u Biogradu na Moru 1986. godine. 1988. godine zapošljava se kao voditeljica Duty Free Shopa u Marini Kornati u Biogradu na Moru (Tankercommerc d.d. Zadar).
1997. godine zapošljava se u Trgovačkom društvu Axa d.o.o. u Biogradu na Moru na poslovima administratora i tehničkog crtača, što radi i danas.

 

 

 

Toni Božić

toni bozic axa team

Rođen 27.12.1973. godine. Osnovnu školu završio u Vrsima, kao i Opću gimnaziju.

Kao tehnički crtač zaposlen u Trgovačkom društvu AXA d.o.o. Biograd na Moru 2006. godine, gdje radi na izradi projektne dokumentacije.

 

 

 

 

mirjana maksan axa team

Mirjana Maksan

Rođena 13.01.1969. godine u Dubrovniku.
Osnovnu školu završila u Svetom Filipu i Jakovu. Stručno srednjoškolsko obrazovanje – fitofarmaceut, završila u Biogradu na Moru 1986. godine. 1988. godine zapošljava se kao voditeljica Duty Free Shopa u Marini Kornati u Biogradu na Moru (Tankercommerc d.d. Zadar).
1997. godine zapošljava se u Trgovačkom društvu Axa d.o.o. u Biogradu na Moru na poslovima administratora i tehničkog crtača, što radi i danas.

 

 

toni bozic axa team

Toni Božić

Rođen 27.12.1973. godine. Osnovnu školu završio u Vrsima, kao i Opću gimnaziju.
Kao tehnički crtač zaposlen u Trgovačkom društvu AXA d.o.o. Biograd na Moru 2006. godine, gdje radi na izradi projektne dokumentacije.